หนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตาย(พระอาจารย์อนันต์)

Posted by Picasa “ในพระสูตรของพุทธศาสนามหายาน เล่าว่า” ..”สมัยหนึ่ง..องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จไปเทศนาโปรดบรรดาเหล่าพญานาคทั้งหลาย พระองค์ได้ทรงตรัสธรรมกถาวิสัชนาแสดงแก่พญานาคราชความว่า..”บุคคลใดหยุดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและงดเว้นเสียจากการเสพเลือดเนื้อสัตว์ อีกทั้งยังชี้นำส่งเสรืมให้หมู่ชนทั้งหลาย หยุดฆ่า หยุดเสพชีวิตเลือดเนื้อผู้อื่น บุคคลผู้นั้นย่อมห่างไกลจากอกุศลมูลทั้งปวงและพร้อมบริบูรณ์ด้วยอานิสงส์(ประโยชน์ที่พึงมีพึงได้)ทั้ง๑๐ ประการได้แก่..๑.เป็นที่รักใคร่ของบรรดาเทพ(ผู้มีใจสูง) พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย.๒.จิตอันเป็นเมตตา
ย่อมบังเกิดขึ้น.๓.สามารถตัดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้.๔.ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย.๕.มีอายุมั่นขัวญยืน.๖.ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากวัชรเทพทั้งแปด.๗.ยามหลับนิมิตรเห็นแต่สิ่งดีงามเป็นศิริมงคล.๘.ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน.๙.สามารถดำรงอยู่ในกระแสนิพพานไม่พลัดหลงตกลงสู่อบายภูมิ.๑๐.ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้จิตวิญญาณจะมุ่งสู่คติภพ.”อาตมาฉันอาหารมังวิรัติมาได้๙ปีติดต่อกันได้บทสรุปที่แน่นอนให้แก่ตัวเองว่า”อาหารมังสวิรัตให้ผลดีเห็นได้ชัดคือ.๑เรื่องเศรษฐกิจเพราะพืชผักผลไม้ข้าวถั่วงาราคาไม่แพงเหมือนเนื้อสัตว์.๒เรื่องสุขภาพดีแข็งแรงทำงานได้ทั้งวันไม่มีปํญหาใดๆ.๓จิตใจและอารมณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีความรักความปรารถนาดีต่อผู้อืนยิ่งๆขึ้น.ฉนั้นอาหารมังสวิรัติจึงมีประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างยิ่ง.http://www.godsdirectcontact.org

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s