หลวงพ่อทานกับภัณเตคำเพียร(เมตตาธรรมนำสุข)

ใน
สาวัตถีนิทาน พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอานิสงส์(ประโยชน์)ของการเจริญเมตตาไว้ดังนี้ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้ให้มากแล้ว ทำให้เป็นดังยาน (พาตนข้ามกิเลสไปสู่นิพพาน)ทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองๆอบรมดีแล้ว ปรารภดีแล้ว อานิสงส์๑๑ประการเป็นอันหวังได้ อานิสงส์ ๑๑ประการเป็นไฉน คือ

๑.ผู้เจริญเมตตาย่อมหลับเป็นสุข
๒.ย่อมตื่นเป็นสุข
๓.ไม่ฝันลามก(เรื่องเลว,เรื่องหยาบช้า)
๔.ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์
๕.ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ (ผู้ที่จิตยังไม่ประเสริฐ)
๖.เทวดา (ผู้มีจิตใจสูง)ย่อมรักษา
๗.ไฟ ยาพิษ หรือศาสตราย่อมไม่กล้ำกลาย
๘.จิตของผู้เจริญเมตตาย่อมเป็นสมาธิได้รวดเร็ว
๙.สีหน้าของผู้เจริญเมตตาย่อมผ่องใส
๑๐.ย่อมไม่หลงใหลกระทำกาละ (ตายอย่างมีสติ)
๑๑.เมื่อยังไม่แทงตลอดธรรมอันยิ่ง(นิพพาน)ย่อมเข้าถึงพรหมโลก
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดังยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนืองๆอบรมแล้ว ปรารภดีแล้วอานิสงส์๑๑ประการนี้เป็นอันหวังได้”(จากสาวัตถีนิทานพระไตรปิฎกเล่มที่๓๑ข้อ๕๗๔)
นอกเหนือจากอานิสงส์ ๑๑ประการที่กล่าวไปแล้วยังมีอานิสงส์อื่นอีกที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับผลของการเจริญเมตตาซึ่ง ณที่นี่จะขอยกมาสัก ๒ประการ
– ทำลายความพยาบาท ดังข้อความที่ว่า
“เมตตาเจโตวิมุตติ(การประพฤติปฏิบัติจนจิตหลุดพ้นจากกิเลสด้วยการเจริญเมตตา)อันภิกษุเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ตั้งมั่นแล้ว
อบรมแล้ว ปรารภดีแล้ว ก็แต่ว่า พยาบาทจักครอบงำจิตของเธออยู่ ข้อนั้นจึงไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ เพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นเครื่องสลัดออกซึงพยาบาท
..จากเมตตาสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ข้อ ๒๘๔
-บรรลุถึงอรหันต์ คือนิพพาน (ดับกิเลสสนิท)ดังข้อความที่ว่า
“พึงเจริญเมตตาในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวง เหมือนมารดาถนอมบุตรคนเดียวที่เกิดในตน แม้การยอมสละชีวิตได้ ในทุกทิศทางไม่ว่าจะยืน เดิน นั่งนอน พึงเป็นผู้ปราศจากความง่วงเหงาหาวนอน พึงตั้งสติไว้เพียงนั้น บัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าไม่อาศัยทิฎฐิ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะนำความยินดีในกามทั้งหลายออกได้แล้วย่อมไม่ถึงความนอนในครรภ์อีกโดยแท้แล”
..จากเมตตาสูตรที่ ๘ พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ ๓๐๘ )
ในเมื่อความเมตตา(ความรักอย่างไม่เจือด้วยกิเลส)มีผลประโยชน์มากมายขนาดนี้ควรหรือยังที่เราท่านทั้งหลายจะหันมาปฏิบัติเมตตากันอย่างจริงๆจังๆ มากกว่าการที่เราท่านจะมาเน้นที่การท่องเหมือนเด็กๆที่นั่งท่องเพื่อให้จบๆกิจกรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติ ด้วยการฆ่า การทำร้าย การเบียดเบียนอยู่เหมือนเดิม..
*****************************

Posted by Picasa
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s