@_@..การให้ทาน..@_@

“เพื่อชีวิตจิตสำนึกที่งาม”, @.. @..ทานที่มีอานิสงส์ไพศาล..@
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย…ทานจะมีผลมากอานิสงส์ไพศาล ถ้าประกอบด้วยองค์ ๖ กล่าวคือ๑. ก่อนให้ ผู้ให้ก็มีใจผ่องใส ชื่นบาน๒.เมื่อกำลังให้ จิตใจก็ผ่องใสชื่นบาน๓.เมื่อให้แล้วก็มีความยินดี ไม่เสียดาย๔.ผู้รับปราศจากราคะ หรือปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะ๕ผู้รับปราศจากโทสะ หรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะ๖.ผู้รับปราศจากโมหะ หรือปราศจากโมหะ “ภิกษุทั้งหลาย…ทานที่ประกอบด้วยองค์๖นี้แลเป็นการยาก ที่จะกำหนดผลแห่งบุญว่า มีประมาณเท่านั้นเท่านี้ อันที่จริงเป็นกองบุญใหญ่ ที่นับไม่ได้ไม่มีประมาณ เหลือที่จะกำหนดเหมือนน้ำในมหาสมุทร ย่อมกำหนดได้โดยยากว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้”
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คราวหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล ราชาแห่งแคว้นนี้ เข้าไปหาตถาคตแล้วถามว่า บุคคลควรให้ทานในที่ใด เราตถาคตตอบว่า ควรให้ในที่เลื่อมใส คือเลื่อมใสบุคคลใดคณะใด ก็ควรให้บุคคลนั้นคณะนั้น พระองค์ถามต่อไปว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมาก เราตถาคตตอบว่าถ้าต้องการผลมากแล้วละก็ ควรให้ทานในท่าน..ผู้มีศีล..การให้แก่บุคคลผู้ทุศีลหามีผลมากอย่างนั้นไม่ สถานที่ทำบุญเปรียบเหมือนเนื้อนา เจตนาและไทยทาน ของทายกเปรียบเหมือนเมล็ดพืช ถ้าเนื้อนาบุญคือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมและประกอบด้วยเมล็ดพืช คือเจตนาเเละไทยทานของทายกเป็นของบริสุทธิ์ทานนั้นย่อมมีผลมาก

การหว่านข้าวลงในนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและหญ้าคา ต้นข้าวย่อมขึ้นได้โดยยากฉันใด การทำบุญในคณะบุคคลผู้มีศีลน้อย มีธรรมน้อยก็ฉันนั้น คือย่อมไดรับผลบุญน้อยส่วนการทำบุญ ในคณะบุคคลที่มีศีลดี มีธรรมงาม ย่อมจะมีผลมาก เป็นภาวะอยู่ตรงข้ามดังนี้ เพราะฉนั้น บุคคลไม่ควรประมาทว่า บุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผล หยาดน้ำที่ไหลลงทีละหยด ยังทำให้หม้อน้ำเต็มได้ฉะนั้น การสั่งสมบุญหรือบาบแม้เพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้น ผู้สั่งสมบุญย่อมเปี่ยมล้นไปด้วยบุญ ผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปร้ไปด้วยบาป” @..จากหนังสือพุทธอนุชาของ อ.วศิน อินทสระ..@ วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ เจริญในธรรมทุกๆท่าน

Advertisements

2 thoughts on “@_@..การให้ทาน..@_@

  1. นมัสการครับ ชอบบทความมาก ว่างๆแวะไปเยี่ยมบล๊อกผมบ้างนะครับ ต้องการคำติชมเพื่อปรับปรุง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s