ทรัพย์คือศรัทธา

นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศรัทธา

87329

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ทรัพย์ ๗ ประการนี้

๗ ประการ เป็นไฉน คือ ทรัพย์คือ

ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปัญญา ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นไฉน

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้มีศรัทธา  คือ

เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า  แม้เพราะเหตุนี้ ๆ

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ

เป็นผู้ตื่นแล้ว  เป็นผู้จำแนกธรรม  นี้เรียกว่า ทรัพย์คือศรัทธา.สว่างตา ด้วยแสงไฟ
 สว่างใจ ด้วยแสงธรรม
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s