รวมใจให้แผ่นดินและร่วมใจ พิทักษ์กรุงเทพฯ ไม่ให้เป็นทะเลเพลิง


แถลงการณ์ สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย
เรื่อง รวมใจให้แผ่นดินและร่วมใจพิทักษ์ กรุงเทพฯ ไม่ให้เป็นทะเลเพลิง
———————

โดยที่ปรากฎชัดเจนจากการรณรงค์ผ่านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของคน เสื้อแดงว่า จะระดมประชาชนจากต่างจังหวัด 1 ล้านคน และเอาน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาคนละลิตรเพื่อเผากรุงเทพฯ ให้เป็นทะเลเพลิง และล่าสุด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้กล่าวผ่านวิดีโอลิ้งค์ว่า ถ้าถูกยึดทรัพย์และไม่ได้รับนิรโทษกรรมจะ เละแน่ ซึ่งเป็นการแสดงอาณัติสัญญาณในการก่อความรุนแรงถึงขนาดที่ เรียกว่าปิดล้อม กรุงเทพฯ ก่อวินาศกรรมและเผาให้เป็นทะเลเพลิง

และเป็นที่ปรากฏชัดเจนเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลผสมที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เพิกเฉยละเลยในการป้องกันกรุงเทพมหา นคร ในการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์และความปลอดภัยของประชาชน การแสดงออกของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ส่อให้เห็นว่ายึดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นใน บ้านเมือง ก่อนจึงจะดำเนินการตามหน้าที่ ทั้ง ๆ ที่มีหน้าที่ป้องกันและขัดขวาง ไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้น

ทั้งด้านผู้ก่อความรุนแรงและด้านของรัฐบาลประกอบกันเข้าแล้วเห็น ได้ชัดเจน ว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่อาจทำให้กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้สถาปนามา 228 ปี แล้วเสี่ยงต่อการที่ต้องตกอยู่ในทะเลเพลิง

จากการติดตามข่าวสารของสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย พบว่าในขณะนี้กำลังมีการปลุกระดมประชาชนและเตรียมแผนการขนประชาชน จากต่าง จังหวัดเข้ากรุงเทพฯ ในหลายพื้นที่เป็นจำนวนมาก มีการเตรียมขวดและถุงสำหรับใส่น้ำมันเชื้อเพลิง มีการเตรียมทำระเบิดและยังมีข่าวการขนอาวุธจากชายแดนกัมพูชาเข้า กรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังมีข่าวการระดมกองกำลังต่างด้าวและกองกำลัง ที่ถูกจัดตั้งขึ้น เข้ากรุงเทพฯ เป็นจำนวนมาก ล่าสุดได้พบว่ามีแผนการที่จะปิดล้อมกรุงเทพฯ โดยสร้างสถานการณ์ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทุกทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ และจะมีการเผาสถานที่ต่าง ๆ หลายแห่งตามที่มีการประกาศไว้ รวมทั้งได้พบแผนการตัดน้ำประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์ก่อนปฏิบัติการด้วย นับเป็นภัยอันตรายร้ายแรงที่ใกล้ถึงตัวเต็มที

ดังนั้นสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ในนามขององค์กรผู้แทนของภาคประชาชน จะไม่ยินยอมให้ผู้ใดมาเผา ทำลายกรุงรัตนโกสินทร์และกรุงเทพมหานครเป็นอันขาด กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นนครหลวงและเป็นศูนย์กลางของประเทศไทยจะต้อง ดำรงอยู่ ต่อไป แต่ในเมื่อตั้งความหวังและพึ่งอาศัยรัฐบาลไม่ได้ สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยจึงขอเรียกร้องให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ทุกหมู่ เหล่า โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นข้าราชกา ร ทหาร ตำรวจ หรือประชาชนโดยทั่วไปได้ร่วมใจกันจัดกลุ่มป้องกันตนเอง ป้องกันชุมชนของตนเอง และขัดขวางไม่ให้ผู้ใดมาเผาหรือทำลายไม่ว่าด้วย ประการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครหรือหัวเมืองสำคัญ ๆ อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี เป็นต้นและเพื่อการนี้ สมัชชาประชาชนแห่งประเทศ ไทยขอทำความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายได้ให้ อำนาจประชาชนในการป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยอันตราย และให้สิทธิ์ในการใช้อาวุธและอื่น ๆ เพื่อป้องกันตนเองด้วย

เนื่องจากสถานการณ์ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้คน ไทยทุกหมู่เหล่ามีความรักสามัคคี ปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พิทักษ์ชุมชนและทรัพย์สินของตนเอง พร้อมชีวิตครอบครัวและบุตรหลาน ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในที่ตั้ง และพร้อมที่จะออกมาแสดงพลังแผ่นดินร่วมกันได้ทันทีที่สถานการณ์จำ เป็น.

สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย
นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์
เลขาธิการ
23 กุมภาพันธ์ 2553

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s